Value investering

Vores tilgang bygger på egne værdier og holdninger til selskaber med formålet at skabe gode afkast og en positiv påvirkning

Investeringsforeningerne Great Dane Globale Aktier og Great Dane Europa Value er aktivt forvaltede med Great Dane Fund Advisors som rådgiver. Det vil sige, at foreningens rådgiver udvælger en portefølje af aktier i forventning om at kunne skabe et afkast på langt sigt, som er højere end afkastet af det generelle aktiemarked, målt ved fondenes benchmarks hhv. MSCI World inkl. udbytter målt i danske kroner og ved MSCI Europe inkl. udbytte ligeledes målt i danske kroner.

Den globale fond investerer typisk i 30-50 aktier og den europæiske fond typisk i 25-35 aktier, hvilket tilfredsstiller vores ønske om at sprede risikoen, uden at der er for mange selskaber i porteføljerne til, at rådgivers investeringsteam kan følge dem tæt.

Great Dane Fund Advisors foretager en grundig analyse af de enkelte selskaber, der fremkommer i vores idéfase for at sikre, at de lever op til filosofien om at være langtidsholdbare, undervurderede, finansielt stærke, bæredygtige, og hvor der i ESG-delen af analysen også stilles skarpt på aktionærforholdene omkring selskaberne.

I afdeling Globale Aktier er der en målsætning om regional eksponering mod Nordamerika, Europa og Asia-Pacific på maksimalt +/- 15 procentpoint af benchmarkets eksponering. Indenfor sektorer er der en målsætning om en maksimal eksponering mod GICS-sektorer på 10 procentpoint mere end benchmarkets eksponering.

I Europa Value er der udelukkende en sektormæssige begrænsning på allokeringen mod GICS-sektorer der maksimalt må vægtes 10 procentpoint højere end benchmarket.

Mindst 80 procent af investeringerne i fondene skal være placeret i aktier, hvor positionerne maksimalt må udgøre 3 dages handelsvolumen. For de resterende 20% af fondene, må positionerne maksimalt udgøre 5 dages handelsvolumen (begge målt på grundlag af 30 dages gennemsnitlig handelsvolumen).

Vi er tålmodige og forventer ikke, at kurspotentialet i investeringerne nødvendigvis vil materialisere sig på hverken 6 eller 12 måneders sigt. Det kan tage 5 og nogle gange op til 10 år. Andre gange går det meget hurtigt eksempelvis ved en take-over hvor der kommer et købsbud på hele selskabet. Vi bestræber os på at følge vores selskaber så tæt som muligt og agere som ansvarlige ejere i hele investeringsperioden. 

Proces

Vi arbejder systematisk med vores proces for at sikre bedste mulige resultater til vores investorer på langt sigt. 

Investeringsteamet hos Great Dane Fund Advisors opererer med en stringent proces, hvor de globale og europæiske aktiemarkeder systematisk screenes for at finde nye investeringskandidater. Men disse nye ideer kan også komme gennem andre kanaler. Vigtigst er det, at alle nye idéer skal igennem præcis den samme proces, ligegyldigt hvordan der er fundet frem til dem.

Selskaber, som lever op til de grundlæggende investeringskriterier, analyseres først i en intern model.

Hvis aktien stadig er attraktiv, udarbejdes der et første ‘pitch’, en såkaldt ”1-pager”, som opsummerer forretningsmodel, markeder, nøgletal, ESG-forhold, afkastpotentiale og andre risici knyttet til selskabet.

Herefter evalueres aktien på et teammøde, hvor det besluttes, om der skal foretages en yderligere dybdegående analyse og der opbygges en investeringscase på selskabet. Sidstnævnte vil typisk tage flere dage og ofte uger.

Investeringscasen præsenteres for teamet, der foretages en endelig investeringsbeslutning og et kursmål (target) fastsættes, såfremt der investeres i aktien.

Investeringen indpasses i porteføljen underhensynstagen til porteføljens samlede egenskaber og eksponeringer.

Alle selskaberne overvåges løbende for nyhedsstrømme, kvartalsregnskaber, årsregnskaber, kapitalmarkedsdage etc.

Investeringen afhændes, når aktiekursen når op på det fastsatte kursmål (target) eller i det tilfælde, at der sker en væsentlig forringelse af de fundamentale forhold i selskabet, som er med til at reducere den forretningsmæssige værdi, eller som gør det umuligt med rimelig nøjagtighed at fastsætte værdien og dermed et kursmål. Vi konkluderer i så fald, at casen ikke længere er intakt. 

OFte sTILLEDE spørgsmål

I investeringsverdenen dækker ‘value’ strategien over en investeringsmetode, hvor man som investor i udgangspunktet antager, at der til alle børsnoterede aktier er knyttet en markedsværdi og en forretningsmæssig værdi. Markedsværdien er den kurs, investorerne er villige til at betale for aktien på børsen. Den forretningsmæssige værdi er den værdi som virksomhedens indtjening, pengestrømme og aktiver skaber. 

Markedskræfterne sikrer, at der på langt sigt vil være en nogenlunde overensstemmelse mellem markedsværdien og den forretningsmæssige værdi. Men på kort og mellemlangt sigt opstår der perioder, hvor børsmarkedet prisfastsætter aktierne enten for højt eller for lavt. Det er dette mismatch, valueinvestorer drager fordel af ved at foretage en fundamental analyse af selskabernes regnskaber, marked, konkurrencesituation, ledelse og meget mere med henblik på at klarlægge selskabernes forretningsmæssige værdi. 

Når markedsværdien giver en tilfredsstillende rabat til den forretningsmæssige værdi, køber valueinvestoren aktien. Denne rabat omtaltes af valueinvesteringens ‘grand father’, Benjamin Graham, som ‘margin of safety’. På nudansk kan man vælte at sige, at man køber en 100 kr. seddel for 60 eller 70 kr. 

Den forretningsmæssigeværdi er et udtryk for den ”reelle værdi” af et selskab hvis det skulle handles i morgen, værdien fastsættes ved at se på størrelsen af selskabets samlede aktiver og den langsigtede indtjeningsevne der genereres. Den forretningsmæssige værdi er ikke altid identisk med den aktuelle markedspris, fordi selskaber kan være overvurderet eller undervurderet på børsen.

Benjamin Graham er ophavsmanden til filosofien bag valueinvestering, som han udviklede op gennem 1930’erne, efter det store børkrak i 1929. Han introducerede det første input til det vi kender som fundamental analyse i dag, i bogen ”Security Analysis” i 1934, sammen med David Dodd. I 1949 skrev han bogen ”The Intelligent Investor”, som i dag betragtes som biblen indenfor valueinvestering. Mange kendte og succesfulde investorer er fulgt i hans fodspor og har investeret i aktier inspireret af ham, hvor den mest kendte i dag er Warren Buffett.