Fælles interesser

Skabt af investorer til gavn for investorer

Stordriftsfordele til investorerne

Det, mener vi, er fair og grundstenen i  hele foreningstankegangen.

Foreningens omkostninger, som er eksterne omkostninger til rådgiver, administrator, depotbank, revisor, børsnotering, handler og meget andet, sættes i forhold til formuen i en afdeling. Omkostningerne er både faste og variable. Humlen ligger i muligheden for at opnå bedre priser ved større formue, hvilket medfører faldende omkostninger i procent af formuen – og dermed mere afkast til investorerne.

Så godt som alle disse stordriftsfordele tilfalder investorerne, store som små, i Investeringsforeningen Great Dane. Som illustreret i figuren har det stor indflydelse på den samlede omkostningsprocent, og det kan i praksis betyde mere end en halvering af omkostningerne.

Det mener vi er fair.

Vi tjener penge sammen

Hvis der skabes værdi i form af merafkast i forhold til historiske højeste niveau betales et performancehonorar til foreningens rådgiver

IGD betaler kun rådgiver ekstra, såfremt der bliver leveret ekstra i form af et merafkast i forhold afdelingernes benchmark. Denne model kaldes performance fee, og den kommer kun til udbetaling, når merafkastet når et nyt maksimum, som er det højeste i hele fondens levetid (High Water Mark). 

Alternativt kunne man vælge at betale en fast procentdel af alt positivt afkast til rådgiveren som belønning for godt arbejde. Men i lyset af, at aktiemarkedet historisk er steget 8-10% om året, mener vi ikke, det er den rigtige måde at gøre tingene på. Ville du selv belønne din rådgiver med en stor bonus, hvis aktiemarkedet er steget 25%, og din rådgiver kun har skabt 15%? 

Når IGD’s afdelinger slår deres benchmark betales en andel (20-35%) af merafkastet til rådgiver.

Det mener vi er fair.