Europa value

Ægte europæisk value - uden style drift

Europa Value

Målsætningen for den nye afdeling Great Dane Europa Value er at generere merafkast ved investering i attraktivt værdiansatte valueselskaber med solide forretningsmodeller, der kan fastholde deres indtjeningspotentiale i fremtiden. Merafkast i forhold til benchmark (MSCI Europa) skal komme fra en fast stileksponering til valuefaktoren og fra aktieudvælgelse. Stileksponeringen dækker over “value-beta”, og endelig har fonden mulighed for at skabe merafkast gennem eksponering til small og mid cap value selskaber. 

Investeringsforeningens fokus på bæredygtighed understøttes af afdelingens fundamentale og aktive strategi, hvor et ESG-fokus er fuldt integreret som en naturlig del af investeringsprocessen og kan ses som en mulig kilde til yderligere generering af merafkast. Når foreningen investerer i selskaber, er det centralt at den som aktive forvalter agerer reelle ejere af selskabet og – vigtigst af alt – at bæredygtighed er mere end blot et nyt smart “label”.

Afdelingen består af 25-35 aktier med fokus på at skabe så bred en diversificering på lande, sektorer, triggers etc. som muligt.

Investeringsfilosofien er baseret på en langsigtet industriel tankegang, som dels er inspireret af Benjamin Graham, den akademiske ophavsmand til valueinvestering og dels af vores stifteres mangeårige tilgang til ansvarlig og ordentlig virksomhedsdrift, familieejerskab og bevarelse af værdier gennem generationer. Merafkast søges opnået via en klassisk valuetilgang med eksponering til value, stock picking og small cap, underbygget af en solid og veldokumenteret investeringsproces eksekveret af et erfarent og sammentømret team.

De kommende års store fokus på grøn omstilling og infrastrukturinvesteringer i EU vil gavne økonomien og selskaberne i Europa bredt, og  det vil sætte mere gang i produktionsapparatet i flere af valueselskaberne i Europa. Med det voldsomme fokus på den grønne agenda har selskaberne i Europa mulighed for at først indtage og dernæst profitere af en global førerposition.

Europæiske selskaber er generelt meget orienterede mod de globale markeder og en bedring i den globale økonomi vil således slå positivt igennem på europæiske aktier.

Indtjeningen i mange af de cykliske aktier står foran vækst i den kommende tid, ovenpå et hårdt 2020, hvor dette vil underbygge den i forvejen attraktive prisning af valueaktier i markedet og således også de europæisk valueaktier, der har været hårdt ramt.

Europa som region har haft langt større succes med udrulningen af Covid19-vaccinationsprogrammer, sammenlignet med USA og resten af den udviklede del af verden. Dette vil kunne få indvirkning på antallet af restriktioner og potentielle nedlukninger og dermed væksten i regionerne de kommende år.

Der et et større uforløst potentiale i de europæiske selskaber indenfor governance og aktionærrettigheder generelt (G’et i ESG), dette i form af mulig aktivisme/dialog med selskaberne, der vil være med til synliggøre værdierne i det europæiske aktiemarked. Med andre ord kan man sige, at amerikanske selskaber og deres ledelser ‘allerede har drejet på de håndtag, som kan sende aktiekursen i vejret’. Der er mere uforløst potentiale i Europa.

Der er stort potentiale i øget M&A aktivitet i det europæiske marked, flere globale europæiske selskaber og specielt i valuesegmentet fortsat er lavt prisfastsat.

Prisforskellen mellem vækst- og valueaktier er her i begyndelsen af 2020’erne rekordhøj i et historisk perspektiv. Den primære forklaring er de rekordlave renter. Når renten er lav, ser forventet fremtidig indtjening mere værdifuld ud i ‘nutidskroner’. Samtidig gør det gældsfinansiering mere attraktivt relativt til egenkapitalfinansiering. To effekter som direkte modarbejder den traditionelle valueinvestor, som foretrækker fugle i hånden frem for fugle på taget og samtidig er stærkt fokuseret på, at selskaberne ikke har for meget gæld. Gældsætning har ikke været et tema på aktiemarkederne i de senere år, men det bliver det igen. Det er kun et spørgsmål om tid.

Den nuværende økonomiske cyklus er absolut heller ikke normal. Efter mange år med kvantitative pengepolitiske lempelser og nu stærkt stigende inflation, bevæger verdensøkonomien sig ind i et nyt og ukendt territorium. Centralbankerne er udmærket klar over at, det ikke er en holdbar løsning blot at blive ved med at trykke nye penge. Problemet er, at en normalisering af pengepolitikken er en balancegang på en knivsæg.  Det er ved at udvikle sig til en ”Catch-22” situation, hvor højere inflation vil være godt for gældnedbringelsen, men omvendt kan økonomierne ikke tåle markant stigende renter pga. den store gældsætning. Vi har derfor i 2020 og 2021 set først den amerikanske centralbank og kort efter den europæiske blødgøre deres inflationsmål for at slippe for at skulle hæve renten. Nogle vil mene, at det er bekymrende, at centralbankerne synes at sætte deres primære eksistensberettigelse – at sørge stabile priser – i anden række i bestræbelserne på at sikre høj vækst, beskæftigelse, og måske høje aktiekurser.

Lykkes centralbankerne med stille og roligt at lukke luften ud af balonen, uden at økonomien går i stå, kan renterne måske forblive lave flere år endnu – inflation eller ej. Men mere vigtigt for valueinvestorer, så er udsigterne til at renten ligesom de sidste 10-20 år skulle falde 5-10 % ikke sandsynlige. Flade eller svagt stigende renter er et langt bedre miljø for valueinvestering end vækst – fuglene på taget bliver ikke federe.

Valueinvestorer søger selskaber, som er lavt gældssatte, og hvor der betales en lav pris for den nuværende og fremadrettede indtjening på kort og mellemlangt sigt. Mange investorer er, i takt med at renterne er faldet, blevet ved med at investere i vækstvirksomheder, uanset skyhøje værdiansættelser. Passiv investering har oplevet nær perfekte forhold, køb de største vækstaktier i benchmark, og afkastet har været i top.  De seneste år frembringer derfor minder om tiden med dot.com-boblen. En periode hvor valueinvestorere også oplevede voldsom modvind, men hvor det efterfølgende value comeback i nullerne var tilsvarende voldsomt.

 

Investeringsteamet hos foreningens rådgiver, Great Dane Fund Advisors, består af tre porteføljeforvaltere og to analytikere, hvor porteføljeforvalterne har solid erfaring gennnem mange års valueinvestering, suppleret med stærke track records. Du kan læse mere om investeringsprocessen på www.greatdanefund.com.

 

kORT INTRO

Downloads